Категория: Правен журнал

Начало на електронното правосъдие в България

Започва ли най-накрая дългоочакваното улеснение за граждани и фирми? Със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020г.) се въведоха важни промени във връзка с електронното правосъдие в България. Основната дата, на която промените влизат в сила е 30.06.2021г. Какви са значимите за частните лица и техните представители […]

Безвъзмезден труд в полза на обществото

Новото административно наказание

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020г., в сила от 23.12.2021г.) законодателят въвежда нов вид административно наказание. Става дума за наказанието  „безвъзмезден труд в полза на обществото”, което се присъединява към до момента съществуващите административни санкции – обществено порицание, глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.