МЕДИЦИНСКО ПРАВО

КАКВИ СА ПРАВАТА МИ КАТО ПАЦИЕНТ?

Пациент е всеки, който е потърсил или на когото се оказва медицинска помощ. Като пациент Вие имате широк спектър от права – например, право на своевременна, качествена и достъпна медицинска помощ. Имате право да бъдете информиран(а) за състоянието си, да преглеждате медицинската си документация (която се води и съхранява от лечебното заведение). Имате право на сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението Ви, както и право на предотвратяване на болката и страданието по време на лечението, доколкото е възможно. Не на последно място, имате право да Ви бъде оказана медицинска помощ, независимо от Вашата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването – дискриминация на база който и да е от тези признаци е абсолютно недопустима!

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЛЕКАРСКА ГРЕШКА И КОГА?

Ако медицинските лица, които са извършили диагностика и лечение на заболяването Ви, са нарушили изискванията на закона, етичните правила при практикуване на лекарската професия или медицинските стандарти, като поради нарушението Вие сте претърпели болки или сте направили допълнителни разходи (например наложило се е да заплатите за ревизия на операция), то Вие имате право на обезщетение. Това означава, че доколкото е възможно, претърпените от Вас психически и физически страдания могат да бъдат компенсирани с парична сума, както и е възможно направените от Вас разходи за долекуване след лекарска грешка да Ви бъдат възстановени.

ЗАЩИТА НА ПАЦИЕНТА

Освен че имате право на парична компенсация, нарушението на правата Ви е адмистративно нарушение. Това означава, че нарушителите подлежат на санкция от страна на компетентните държавни органи. В някои по-тежки случаи, възможно е защитата на правата Ви като пациент да се провежда и по реда на Наказателния кодекс.

КАК МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ?

Ние Ви предлагаме комплексно обслужване за защитата на правата Ви като пациент и можем да Ви съдействаме в случаи на нарушаването им – както за постигане на най-благоприятни условия на обезщетението, така и при защита по наказателноправен ред. Ако сте пострадали от нарушение на пациентските си права, не се колебайте да ни потърсите за консултация. След нея ще Ви дадем становище за оптималния план за действие във Вашия конкретен случай!