АДМИНИСТРАТИВНО-
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Например административни нарушения са: управляването на МПС без шофьорска книжка, неподаването на годишна данъчна декларация в срок, непоставянето на етикет на български език върху продукти в търговската мрежа и пр.

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ

За всяко деяние, въздигнато от закона в административно нарушение, е предвидена нарочна санкция – наказание, което може да бъде глоба, обществено порицание, лишаване от право – например от право да се управлява МПС за определен срок, и т.н. Административното наказание е форма на държавна репресия (принуда), която се използва, за да се постигнат определени в закона цели – да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите хора. Във всеки случай административното наказание се налага така, че да е съобразено с извършеното нарушение и неговата тежест.

КАК МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ?

Практиката на нашите адвокати и правни сътрудници по дела срещу Пътна полиция (КАТ), Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт и други държавни органи, които могат да санкционират гражданите като им налагат глоби или ограничават правата им за известно време (например отнемат Ви шофьорската книжка), се е доказала във времето. Успеваемостта на екипа на vkantorata.com по този вид дела е повече от 90% от всички заведени от нас дела. Не се колебайте да потърсите правата си – с нас това става лесно и бързо.