СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕМЕЙНОТО ПРАВО?

Семейното право се занимава с отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство. В неговите рамки влизат въпосите на брака, развода, родителските права, издръжката, отношенията, свързани със съпружеската имуществена общност (вещите, придобити по време на брака), както и предбрачните отношения – например – сключването на брачен договор.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО?

В обхвата на наследтсвеното право влизат отношенията, свързани с унаследяването. То отговаря на въпросите кои са наслидниците по закон или по завещание, какво и колко от имуществото на наследотателя им се полага, както и на въпроса – как следва да се подели наследеното. Тук се разглеждат и отношенията, свързани със забраната да се лишават от наследство най-близките роднини – съпруг, деца и родители.