НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Престъпление е онова обществено опасно действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. С други думи, престъпления са само онези деяния, коти са въздигнати в престъпления от Наказателния кодекс на страната.

Наказанието е вид държавна принуда, изразяваща се в засягане правата на осъдено лице, която е предвидена в закон и се налага от съд на физическо лице заради извършено от него престъпление и за да се постигнат определени в закона цели. Фирми и други юридически лица не могат да търпят наказания по Наказателния кодекс, доколкото наказателната отговорност е лична.

ПРОКУРАТУРА

Единственият орган, който може да повдига обвинения пред съда за престъпления от общ характер, е прокуратурата. Ето защо, тя заема централно място в наказателното право и процес и е изключително важно да бъде независима. Нейна основна задача е да оборва презумпцията на невиновност.

ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА НЕВИНОВНОСТ

„Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.“, гласи чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Република България. Това правило гарантира, че никой не може да бъде сочен като престъпник, преди да бъде осъден за съответно престъпление. Презумпцията за невиновност е възприета в пеналистиката – науката за наказателното право, като основен принцип във всички развити държави по света.

С КАКВО МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ?

Независимо в какво качество участвате в наказателния процес, можете да разчитате на адекватна правна помощ от нашите пеналисти – специалистите ни по наказателно право.