ТРУДОВО ПРАВО

ПРАВО НА ТРУД

Трудовото право възниква като резултат на реакцията на обществото срещу болката и страданието, рожби на робовладелчеството. То защитава и гарантира правото на човек да се труди и да изкарва прехрана за себе си и семейството си по честен и сраведлив начин – да предоставя работната си сила и да получава срещу това съответно възнаграждение и добро отношение от онзи, който я използва. Правото на труд у нас е гарантирано и защитено от Конституцията на Република Бълагрия и от нормите на правото на Европейския съюз, както и от множество международни актове, по които българите сме дали съгласие. Правото на труд е толкова важно, че унас се регулира от специален кодекс – Кодексът на труда.

ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР

Работниците (служителите) и работодателя определят своите отношения на база на трудовия договор, който се сключва единствено писмено и може да бъде прекратен само при определени условия, описани в закона. В трудовия договор се залагат и основните елементи на отношенията служител-работодател, които не могат да бъдат променяни без съгласието и на двете страни. Такива елементи са възнаграждението, мястото на работа, работното време, характера на работата (длъжностна характеристика).

УВОЛНЕНИЕТО

Под „уволнение“ се разбира всяко прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя. Работодателят не може да уволнява работници и служители, когато му хрумне – необходимо е да спази процедурата и основанията, уредени в Кодекса на труда. Ако работодателят наруши законовите изисквания, то уволнението е незаконно – например ако уволни служител на основание това, че не желае да работи вече с него.

ЗАЩИТА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

Ако работодателят нарушава правата Ви – например не Ви осигурява безопасни условия на труд, не Ви изплаща пълното трудово възнаграждение, не Ви допуска до работа или считате, че Ви е уволнил в нарушение на закона, българското законодателство предлага широк набор от средства за защита.

Работодателят носи различни видове отговорност за нарушенията, които извършва: той може да бъде санкциониран от компетентните органи или може да бъде осъден да Ви заплати обезщетение.В определени случаи – виновните лица могат да бъдат подведени и под наказателна отговорност.

УСЛОВИЯ НА КАНТОРАТА

При нарушение на правата Ви от страна на работодателя, при уволнение, както и във всеки случай, в който от негова страна бъде поискано от Вас да подпишете документи с правно значение – потърсете ни незабавно за консултация и съвет! Ние ще защитим интереса Ви и няма да допуснем да станете жертва на евентуални злоупотреби от работодателя като по-силната икономически страна.