АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
ДАНЪЦИ

БЮРОКРАЦИЯ

Бюрокра́ция (от френското bureau – „бюро, канцелария“ + гръцкото κράτος – „власт, господство“) е система за управление, осъществявано чрез апарат, стоящ над обществото… Иначе казано, бюрокрацията е „бумащината“, която се изисква от Вас, за най-елементарни неща, като например да се снабдите с удостоверение за наследници. Именно с това се занимава административното право.

ДАНЪЦИ

„Човек не може да избяга от данъците и Смъртта.“ – крилата фраза от велик филм – „Да срещнеш Джо Блек“.

Малко или много, това е самата истина. В последните години Националаната агенция за приходите (НАП) все по-активно предприема мероприятия, чиято цел са ефективното събиране на данъците и борбата с така наречения „сив сектор“. В процеса на установяване на данъчни задължения обаче нерядко се допускат грешки. Например – данъци се установяват в по-големи размери, данъчни задължения се вменяват там, където не се дължи данък, запечатват се незаконно търговски обекти. Съставените от данъчните органи актове за прихващане и възстановяване, ревизионни доклади, ревизионни актове, констативни протоколи, наказателни постановления, принудителни административни мерки и пр. подлежат на строг контрол за законност от висши органи на администрацията и от съда. Това обаче не става автоматично, а следва да се подаде жалба или съответено възражение. Всички тези въпроси и проблеми се регулират от данъчното право.

КАК МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?

В борбата с бюрокрацията и незаконните актове на данъчните органи vkantorata.com може да Ви бъде успешен партньор. Потърсете ни за юридическа помощ при оспорване на който и да е от актовете, упоменати по-горе, както и за експертна консултация за Вашия бизнес, с цел избягване на усложнения.