Започва ли най-накрая дългоочакваното улеснение за граждани и фирми?

Със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020г.) се въведоха важни промени във връзка с електронното правосъдие в България. Основната дата, на която промените влизат в сила е 30.06.2021г.

Какви са значимите за частните лица и техните представители промени в областта на гражданския процес?

На първо място, законодателят урежда възможността страните по съдебно производство (и техните представители) да извършват процесуални действия по електронен път. В кодекса е създадена цяла нова глава – глава единадесета „А”, озаглавена „Процесуални действия и актове в електронна форма”, която ще регулира именно тези действия в електронна форма. След влизането в сила на новите промени в Гражданския процесуален кодекс, страните в съдебни производства, ще имат възможността да:

  • Извършват изявления в електронна форма пред съда – това може да са всички процесуални изявления, които преди промените са извършвани писмено на хартиен носител – например подаване на молби, искания, жалби и други. Съдът е длъжен да приеме подаденото изявление в електронна форма, като не може да откаже с мотива, че не е направено на хартия, ако последното е съставено като валиден документ, подадено е чрез единния портал за електронно правосъдие[1], подписано е с квалифициран електронен подпис, съдържа нужните елементи, изискуеми по закон за такъв тип изявление.

По силата на новия чл. 102е от Гражданския процесуален кодекс, всички процесуални действия на страните (или техните пълномощници) могат да бъдат извършени в електронна форма, освен ако поради естеството им това е невъзможно или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин.

  • Получат по достъпен начин информация относно това, как да упражнят правото си да отправят до съда електронни изявления и да търсят защита за правата си по електронен път. Съдилищата са длъжни да осигуряват свободно и безплатно подробна информация относно възможността да се извършват процесуални действия в електронна форма на интернет страниците си чрез единния портал за електронно правосъдие и на видни места в сградите им.
  • Получат информация по електронен път за хода на делото.
  • Получават призовки и съобщения по делата по електронен път. С новите промени се въвежда възможността за връчване (на призовки и съобщения) чрез единния портал за електронно правосъдие, или чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. Ако страната не е избрала една от тези две възможности за електронно връчване, но е посочила адрес на електронна поща, връчването се извършва именно на този електронен адрес.

Отделно от това, новости има и при заплащането на дължими такси и разноски в съдебния процес, респективно – представяне по делата на документи, доказващи, че същите са заплатени от съответното лице. Съгласно новата разпоребда на чл. 102з то Гражданския процесуален кодекс, документ за внесени държавни такси и разноски по сметка на съда не се представя, ако са заплатени по електронен път в процеса на подаването на изявлението и в информационната система, използвана от съда, е получено електронно уведомление за плащането. Това означава, че при извършването на действия в електронна форма, компетентните държавни органи следва да обезпечат и възможността за симултанно заплащане на дължимите такси и разноски, ако има такива, както и отбелязване на плащането по делото, без за това да се изискват последващи действия на страната или неин пълномощник.

На следващо място, в режима на упълномощаването и представяне на пълномощни по делата също е внесен нов „електронен” елемент. Става дума за нововъеденото правило, когато електронните изявления до съда се подават от пълномощник, към изявлението да се представя електронен образ на пълномощното. В случай че упълномощаването е извършено по електронен път, пълномощното следва да е подписано с квалифициран електронен подпис и по начин, позволяващ удостоверяване на времето на подписване на пълномощното с точност до година, дата, час, минута и секунда с квалифициран електронен времеви печат.

Що се отнася до действията на съда в процеса, за тях с новите изменения също се предвижда възможността да бъдат извършвани в електронна форма. Чл.102а. (в сила от 30.06.2021г.) от Гражданския процесуален кодекс гласи: „Съдът издава актовете и извършва всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма при условията на Закона за съдебната власт, освен ако поради естеството им това е невъзможно или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин.”.

Считате, че Вашите права за нарушени и се нуждаете от съдействие по правни въпроси?

Напомняме, че настоящата статия е само с информационен характер и цели да представи информация относно актуалните законодателни промени в гражданския процес в синтезиран вид. Тя не замества експертизата на професионалисти в областта на правото, поради което препоръчваме при необходимост от уреждане на въпроси от правно естество да се обърнете към специалист – адвокат за помощ и съдействие.

[1] Напомняме, че единният портал за електронно правосъдие е достъпен на Интернет страница: https://portal.justice.bg/ , като чрез модул „Електронни съдебни дела” можете да си създадете профил, да достъпвате дела, по които сте страна, да се възползвате от опцията за електронно призоваване и връчване на книжа. Настоящата статия не претендира за изчерпателност по отношение на функционалността на портала, като на Интернет страницата на същия можете да откриете подробно ръководство за ползването му, както и контактна форма за въпроси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *