Новото административно наказание

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020г., в сила от 23.12.2021г.) законодателят въвежда нов вид административно наказание. Става дума за наказанието  „безвъзмезден труд в полза на обществото”, което се присъединява към до момента съществуващите административни санкции – обществено порицание, глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Кога влизат в сила промените във връзка със създаването на новото наказание?

Промените влизат в сила на 23.12.2021г. Това означава, че в предвидените в съответните нормативни актове случаи след тази дата ще бъде възможно да се налага на нарушителите наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото”.

Какво представлява новото наказание?

Съгласно новата разпоредба на чл. 16а от Закона за административните нарушения и наказания, безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказаното лице. Законодателят също така е определил лимити на продължителността на това наказание – то не може да се налага за по-малко от 40 часа и за повече от 200 часа на година. Тези лимити се прилагат в рамките на две последователни години. Тоест на нарушителя не може да бъде наложено да полага безвъзмезден труд в полза на обществото 300 часа за година, както и не може да му бъде наложено същото наказание с продължителност 200 часа общо през 2021г. и 2022г., а след това през 2023г. – да му бъде наложен отново безвъзмезден труд в полза на обществото.

Кога ще се налага това наказание?

Налагането на новата санкция е допустимо единствено при случаи на повторно или системно извършване на административно нарушение и то – само ако е предвидено в съответен нормативен акт. Към настоящия момент, например, налагането на това наказание се предвижда в Указа за бобра с дребното хулиганство – при повторно извършване на нарушението „дребно хулиганство”. Напомняме, че най-общо то представлява извършване на непристойни действия, които нарушават обществения ред, но не са достатъчно опасни, за да бъдат квалифицирани като престъпление.

Кога нарушението е извършено повторно?

В параграф 1 на Допълнителните разпоредби на ЗАНН е дадена следната дефиниция за „повторност” на нарушението: „предвиденото наказание за повторно нарушение (…) се налага, когато нарушението е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който е наложено административно наказание за нарушение от същия вид, освен ако в специален закон е предвидено друго.”. Напомняме, че специални закони могат да съдържат например друг срок, в който следва да е извършено второто нарушение, за да става дума за „повторност” по смисъла на цитираната разпоредба.

Кога е налице „системно извършване” на нарушението?

Най-общо това означава, че нарушителят е извършил три или повече отделни еднотипни административни нарушения. В този случай, ако това е предвидено в правна норма, също може да бъде налагано наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото”.

Предвижда се новото наказание да може да се налага както самостоятелно, така и наред с други наказания. По този начин, на нарушителя е възможно да бъдат наложени едновременно наказание „глоба” и „безвъзмезден труд в полза на обществото”.

Считам, че ми е наложено наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото” (или друго административно наказание) без основание, какво да направя?

Съветваме Ви да се обърнете за компетентна правна помощ към професионалист – адвокат, който може да защити интересите Ви пред държавната администрация.

Настоящата статия е разписана едниствено с информационна цел и не представлява правна консултация!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *