Законът за устройство на територията ( в сила от 31.03.2001 г. и изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.) е претърпял доста промени през последните години, а сложната материя, която урежда е предмет на дискусии ежедневно.

            Често в практиката възниква казусът относно узаконяване на незаконни строежи, което изглежда една сложна и дълга процедура, но това не е така, стига човек да знае своите права, да тълкува правилно волята на законодателя и да си отговори на няколко въпроса, а именно:

Как се издава удостоверение за търпимост? 

Удостоверението за търпимост се издава по писмено искане адресирано до главния архитект на общината. Към искането заявителят следва да приложи:

  • Документ, който да удостоверява неговия правен интерес;
  • Документ, удостоверяващ съответствието на строежа с подробните градоустройствени планове;
  • Документ, които доказва периода на извършване на строежа.

След постъпване на надлежното искане, компетентното длъжностно лице проучва документите, като може да изисква предоставянето на допълнителни данни, включително  извършване на оглед и определя дължимата такса.

В едномесечен срок след постъпване на надлежното искане, компетентното длъжностно лице следва да издаде удостоверението за търпимост в случай че искането съдържа всички необходими документи и е отправено в изискуемата от закона форма.

След като бъде издадено удостоверението за търпимост има два основни начина за получаване на същото: лично срещу подпис и по пощата с обратна разписка. Заинтересованото лице може да упражни правото си на избор за сдобиване с удостоверението.

За какви строежи се издава удостоверението?

Съгласно българското законодателство удостоверението за търпимост се издава за строеж, който отговаря на определени условия, които са ясно очертани в §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, както и в §127, ал. 1 от ПЗР на ЗИТ на ЗУТ, такива условия са:

  • Строежът да е изграден преди 07.04.1987 г., респ. до 31.03.2001 г.
  • За строежа да няма строителни книжа;
  • Строежът да е бил допустим съгласно нормативните изисквания по време на извършването му.

Важно е да се знае, че според закона не са търпими следните строежи:

  • Незаконни строежи, за които има образувано производство по узаконяване по реда на отменения ЗТСУ, започнати в периода 08.04.1987 г. – 30.06.1998 г., но неузаконени до влизане в сила на ЗТСУ, както и
  • Незаконни строежи, започнати след 30.06.1998 г., но неузаконени до обнародване на ЗУТ през 2001 г.

Каква е таксата за издаване на удостоверение за търпимост?

Таксата за издаване на удостоверение за търпимост се определя от Общинския съвет, като съответно при подаване на искането следва компетентното длъжностно лице съгласно наредбите и актовете на конкретната община, да определи и дължимата такса, която следва да се преведе в полза на общината за извършване на административната услуга.

Ами ако бъде отказано издаването на удостоверение за търпимост?

Законодателят е защитил интересите на заинтересованите лица при отказ от издаване на удостоверение за търпимост чрез обжалване.

В 14- дневен срок от съобщаването за отказа от издаване на удостоверението, заявителят може да обжалва същия по реда на АПК пред съответния административен съд по местонахождение на недвижимия имот.

При неблагоприятно решение на административния съд, заявителят може да упражни правото си на обжалване и пред касационната инстанция на Върховен административен съд, чието решение е окончателно.

Считате, че се нуждаете от съдействие по сдобиване с удостоверение за търпимост за предстоящата ви прехвърлителна сделка на недвижимия ви имот ? Напомняме, че настоящата статия е само с информационен характер и цели да представи информация относно  основна и практическа административна процедура. Тя не замества експертизата на професионалисти в областта на правото, поради което препоръчваме при необходимост от уреждане на въпроси от правно естество да се обърнете към специалист – адвокат за помощ и съдействие.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *